برنامه درسی ژنتیک پزشکی:

جلسات (پنج شنبه ها ساعت 14 تا 19) سرفصل ها جزوات
جلسه اول        

مقدمه و الگوهای توارث کلاسیک مندلی:

امری فصل  1 و 6، کانر فصل 8، جرد فصل 4، استراخان مولکولی فصل 3، استراخان پزشکی فصل 5

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه دوم

الگوهای توارث غیر کلاسیک مندلی:

امری فصل 6، کانر فصل 9، جرد فصل 5، استراخان مولکولی فصل 3، استراخان پزشکی فصل 5

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه سوم

بیماری های تک ژنی (مندلی):

امری فصل 19، کانر فصل 14 و 15

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه چهارم

توارث چند عاملی (مولتی فاکتوریال) و بیماریهای شایع:

امری فصل 10، کانر فصل 10 و 16، جرد فصل 12، استراخان پزشکی فصل 9

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه پنجم

ناهنجاریهای هموگلوبین:

امری فصل 12

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه ششم

ژنتیک تکامل:

امری فصل 9، کانر فصل 6، جرد فصل 10، استراخان مولکولی فصل 5

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه هفتم

ناهنجاریهای مادرزادی و سندرمهای بد شکلی:

امری فصل 16، کانر فصل 18

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه هشتم

غربالگری و تشخیص پیش از تولد:

امری فصل 11 و 20، کانر فصل 17

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه نهم 

مشاوره ژنتیک:

امری فصل 21، کانر فصل 12، جرد فصل 15

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

جلسه دهم فصل 8 جرد، فصل 4 امری

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی ژنتیک بیوشیمیایی:

جلسات (پنج شنبه ها ساعت 14 تا 19)        سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل 18 امری: نقایص مادرزادی متابولیسم

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم فصل 7 جرد :  ژنتیک بیوشیمیایی و بیماری های متابولیسمی ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی ایمونوژنتیک:

جلسات (پنج شنبه ها ساعت 14 تا 19) سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل 13 امری: ژنتیک ایمنی

فصل 9 جرد: ژنتیک ایمنی

فصل 4 استراخان پزشکی: تنوع ژنتیکی در سیستم ایمنی

فصل 4 استراخان مولکولی: سلول های سیستم ایمنی و تنوع ژنتیکی در سیستم ایمنی

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم مباحث ایمونوژنتیک از کتاب ابوالعباس  ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی سیتوژنتیک:

جلسات (جمعه ها ساعت 8 تا 13) سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل ۲ استراخان مولکولی: ساختار و عملکرد کروموزوم ها

فصل ۳ امری: کروموزوم ها و تقسیم سلول

فصل 6 جرد: سیتوژنتیک بالینی

فصل 1 استراخان پزشکی: اصول بنیادی DNA، کروموزوم ها و سلول ها
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم

فصل ۱۷ امری: بیماری های کروموزومی

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه سوم

فصل 5 کانر: کروموزوم ها

فصل 6 کانر: گامت زایی

فصل 7 کانر: ناهنجاری های کروموزومی
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه چهارم نکات مهم  و تکمیلی از کتاب های گاردنر و جرسن   ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه پنجم نکات مهم  و تکمیلی از کتاب های گاردنر و جرسن ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی ژنتیک سرطان:

جلسات (جمعه ها ساعت 8 تا 13) سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل 14 امری: ژنتیک سرطان

فصل 11 جرد: ژنتیک سرطان

فصل 13 کانر: سابقه خانوادگی سرطان
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم

فصل 17 استراخان مولکولی : ژنتیک سرطان

 فصل 10 استراخان پزشکی: ژنتیک و ژنومیک سرطان
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی ژنتیک جمعیت و فارماکوژنتیک :

جلسات (جمعه ها ساعت 14تا 19) سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل 3 استراخان مولکولی: ژن­ها در شجره نامه­ و جمعیت­

فصل 7 امری: ژنتیک جمعیت­ و محاسباتی

فصل 11 کانر: ژنتیک در جمعیت­ها

ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم

فصل 8 امری: محاسبه خطر 

فصل 14 استراخان مولکولی: نقشه ژنتیکی صفات مندلی
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه سوم

فصل­های 15 استراخان مولکولی: نقشه یابی ژن­های مربوط به استعداد ابتلا به بیماری­های پیچیده

فصل 16 استراخان مولکولی: تعیین ژن­ها و فاکتورهای استعداد بیماری انسانی

فصل 8 استراخان پزشکی: تشخیص ژن­های بیماری و استعداد ژنتیکی به بیماری­های پیچیده و چند عاملی
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه چهارم

فصل 15 امری: فارماکوژنتیک

فصل 19 استراخان مولکولی: فارماکوژنتیک
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی مهندسی ژنتیک:

جلسات (جمعه ها ساعت 14تا 19) سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل 1 براون: اهمیت بررسی DNA و کلون سازی 

فصل 2 براون: ناقلین کلون سازی ژن؛ پلاسمیدها و باکتریوفاژها

فصل 3 براون: تخلیص DNA از سلول­های زنده

فصل 4 براون: دستکاری­های DNA تخلیص شده

فصل 5 براون: ورود DNA به سلول­های زنده

فصل 6 براون: ناقلین کلون سازی برای E.Coli

فصل 7 براون: وکتورهای کلونینگ برای یوکاریوت­ها
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم

فصل 8 براون: چگونه کلونی از یک ژن خاص بدست بیاوریم

فصل 9 براون: واکنش زنجیره­ای پلیمراز

فصل 10 براون: توالی یابی ژن­ها و ژنوم­ها

فصل 11 براون: مطالعه بیان و عملکرد ژن­­ها

فصل 12 براون: مطالعه ژنوم

فصل 13 براون: تولید پروتئین از ژن­های کلون شده

فصل 14 براون: کلون سازی ژن و بررسی DNA در پزشکی

فصل 5 امری: تکنیک­های آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری­های تک ژنی 
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه سوم

فصل 6 استراخان مولکولی: تکثیر DNA؛ کلونینگ DNA بر پایه سلول و PCR

فصل 7 استراخان مولکولی: هیبریداسیون اسید نوکلئیک؛ اصول­ها و کاربردها

فصل 3 استراخان پزشکی: اصول بنیادین تکنولوژی اساسی DNA

فصل 4 کانر: آنالیز DNA
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه چهارم فصل 8 استراخان مولکولی: بررسی ساختار و بیان ژن­ها و ژنوم­ها ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه پنجم

فصل 18 استراخان مولکولی: آزمون ژنتیکی افراد

فصل 11 استراخان پزشکی: آزمایش­های ژنتیکی از ژن­ها تا ژنوم­هاو اخلاق در روش­های درمانی و آزمایش­ها
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه ششم

فصل 20 استراخان مولکولی: دستکاری ژنتیکی جانوران جهت مدل سازی بیماری­ها و بررسی عملکرد ژن

فصل 21 استراخان مولکولی: روش­های ژنتیکی در درمان بیماری­ها

فصل 13 جرد: آزماش ژنتیکی و ژن درمانی

فصل 9 استراخان پزشکی: دستاوردهای ژنتیکی برای درمان بیماری­ها
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

برنامه درسی ژنتیک مولکولی:

جلسات (جمعه ها ساعت 14تا 19) سرفصل ها جزوات
جلسه اول

فصل1 : استراخان مولکولی: ساختار اسید نوکلئیک و بیان ژن

فصل13 : استراخان مولکولی: تنوع ژنتیک در انسان و پیامدهای آن

فصل 4 : استراخان پزشکی: اصول تنوع ژنتیکی

فصل 7 : استراخان پزشکی: تغییرات ژنتیکی که سبب ایجاد بیماری و ناهنجاری­ها در DNA و کروموزوم­ها می­شوند
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه دوم

فصل 6 : استراخان پزشکی: اصول تنظیم بیان ژن و اپی ژنتیک

فصل 11 : استراخان مولکولی: بیان ژن در انسان

فصل 12 استراخان مولکولی: مطالعه عملکرد ژن در عصر پس از ژنوم
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه سوم

فصل 9 : استراخان مولکولی: سازمان دهی ژنوم انسان

فصل 2 : استراخان پزشکی: اساس ساختار ژن، بیان ژن و سازمان بندی ژنوم انسان
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه چهارم

فصل 10 : استراخان مولکولی: موجودات زنده مدل، ژنومیک مقایسه ای و سیر تکاملی

فصل 4:  استراخان مولکولی: سلول­ها و ارتباطات سلول با سلول
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده
جلسه پنجم

فصل 2 جرد: زیست شناسی سلولی پایه : ساختار و عملکرد ژن ها و کروموزوم ها

فصل 3 جرد: تنوع ژنتیکی

فصل 2 کانر: ژنوم انسان

فصل 3 کانر: ساختار و عملکرد اسید نوکلئیک

فصل 2 امری: اساس سلولی و مولکولی توارث
ارائه جزوات انحصاری و طبقه بندی شده

 

لازم به ذکر است که در طول دوره 15 آزمون آزمایشی شامل 10 آزمون طبقه بندی شده و 5 آزمون جامع برگزار میگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

شماره تماس: 09109874275

ایمیل: info@medkonkoor.ir

اشتراک در شبکه های اجتماعی


ارسال دیدگاه